شماره شناسنامه:
   
کد ملی:
   

تذکر مهم : لطفا کد ملی خود را با صفر در ابتدای آن و شماره شناسنامه را بدون صفر ابتدایی وارد نمایید همچنین در صورت بروز خطا لطفا با شماره تلفن 05138421023,8421024 تماس حاصل نمایید.
تهیه شده توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهدمرداد 1389